Toimintamme


TOIMINTAMME

Mitä malminetsintä on?

Malminetsintä on uusien taloudellisesti hyödynnettävien metalli- ja mineraaliesiintymien etsimistä. Sitä tekevät geologit, joilla on käytössään monenlaisia työmenetelmiä. Näihin kuuluvat mm. geofysikaaliset tutkimukset, joita voidaan tehdä joko maanpinnalta tai ilmasta käsin, maa-ja kallioperänäytteenotto sekä maanpinnan alle ulottuva kallioperäkairaus.

Kuparilla ja nikkelillä on tärkeä rooli ympäristön kannalta kestävien energianlähteiden tuottamisessa. Sähköautojen akkujen ja uusiutuvaa energiaa tuottavien tuotantolaitosten rakentaminen ovat lisänneet kuparin ja nikkelin kysyntää merkittävästi.

Malminetsintäprosessi

Malminetsintä saattaa olla aikaa vievä prosessi, jossa on vain pieni onnistumismahdollisuus. Malminetsintäprosessi, metallien löytäminen ja kaivoshankkeen luvittaminen saattavat kestää yli 20 vuotta, sillä harvat hankkeet läpäisevät kaikki tarkasti suoritetut, ja siksi aikaa vievät tutkimusvaiheet. Yhtiö noudattaa koko tämän prosessin ajan tiukkoja standardeja jotka ohjaavat yhtiön toimia ympäristö- ja sosiaaliseen vastuuseen liittyen.

Malminetsintä aloitetaan tekemällä alustavia tutkimustöitä, kuten geologista kartoitusta sekä vähäisten kivi- ja maaperänäytteiden keruuta. Joskus geologit katsovat myös tarpeelliseksi selvittää kallioperän fyysisiä ominaisuuksia, joita voidaan selvittää tekemällä geofysikaalisia mittauksia joko maastossa tai ilmasta käsin. Yhtiö voi tehdä varausilmoituksen alueella jolla se tekee näitä alustavia tutkimustöitä.

Varausilmoitus antaa yhtiölle aikaa tutkia aluetta ja antaa etuoikeuden hakea alueelle malminetsintälupaa, mikäli alustavat tutkimukset antavat lupaavia tuloksia. Malminetsintälupaa haetaan Tukesilta. Malminetsintäprojektin toimiedellytysten arviointi yhteiskunnallisesta ja ympäristönäkökulmasta on tärkeä osa varausaikana tehtävää selvitystyötä.

Malminetsintälupa mahdollistaa tarkemman malminetsintätyön, kuten kallioperäkairauksen. Tällöin syvältä kallioperästä kerätään kivinäytteitä kairaamalla kallioon alle 10 cm halkaisijaltaan oleva reikä. Näitä kairareikiä kairataan kerrallaan muutama, jonka jälkeen geologit arvioivat esiintyykö alueella riittävän paljon ja riittävän suuria pitoisuuksia haluttuja metalleja. Kallioperäkairausta harkitaan vasta siinä vaiheessa, kun muusta tutkimusaineistosta on saatu riittävästi viitteitä etsinnän kohteena olevien metallien esiintymisestä.

Kuvakaappaus Tukesin verkkosivulta

Malminetsintäprojektien etenemisen aikajana


Marraskuu 2019: Lunkkauksen ja Savukosken varausilmoitukset hyväksytty

Tammikuu 2020: Yleisötilaisuudet Pelkosenniemellä ja Savukoskella

Kesä 2020: Geologista kartoitusta ja geofysikaalinen lentomittaus Pelkosenniemellä ja Savukoskella

Heinäkuu 2020:
Pisa varausilmoitus hyväksytty Peräpohjan alueella

Syyskuu 2020:
Geologista kartoitusta Peräpohjan alueella

Marraskuu 2020:
Käyläselän varausilmoitus hyväksytty

Joulukuu 2020:
Reposelkä 1, 2 ja 3  sekä Mukkavaara 1 ja 2 malminetsintälupahakemukset jätetty Tukesille (Pelkosenniemi, Savukoski)

Helmikuu 2021:
Yleisötilaisuudet Savukoskella, Pelkosenniemellä, Sallassa ja Kemijärvellä

Huhtikuu 2021: Tapaamisia Lounais-Lapin kuntien ja kaupunkien kanssa

Toukokuu 2021: Tukes myöntää malminetsintäluvat (Reposelkä 1, 2 ja 3, Mukkavaara 1 ja 2) Pelkosenniemellä ja Savukoskella

Kesäkuu 2021: Geologinen kartoitusohjelma Itä-Lapissa ja Lounais-Lapissa alkaa

Kesäkuu 2021: Yleisötilaisuudet Pelkosenniemellä ja Savukoskella

Elokuu 2021: Geofysikaalisia lentomittauksia Pelkosenniemellä ja Savukoskella

Syyskuu 2021: Lunkkauksen ja Savukosken varausilmoitukset raukeavat

Syyskuu 2021: Pyytövaara, Rahkavaara, Sadinvaara, Siulionpalo, Murtoselkä, Reposelkä 4,5 ja 6 malminetsintälupahakemukset jätetty Tukesille (Pelkosenniemi ja Savukoski).

Lokakuu 2021: Geofysikaalisia maastomittauksia Reposelkä malminetsintälupa-alueella

Marraskuu 2021: Pohjamoreeninäytteenottoa Reposelkä malminetsintälupa-alueella

Marraskuu 2021: Peuranpalo North, Peuranpalo East, Peuranpalo South, Vähäjoki ja Salaneuvos malminetsintälupahakemukset jätetty Tukesille (Tervola)

Helmikuu 2022: Yleisötilaisuus Pelkosenniemellä

Helmikuu 2022: Geofysikaalisia maastomittauksia Tervolassa

Helmikuu 2022: Kallioperäkairausta

Toukokuu 2022: Yleisötilaisuus Tervolassa

Kesäkuu 2022: Geologinen kartoitusohjelma Tervolassa alkaa

Kesäkuu 2022: Geofysikaalinen lentomittaus Tervolassa

Syyskuu 2022: Malminetsintälupahakemuksista Vähäjoki ja Salaneuvos luopuminen

Lokakuu 2022: Tukes myöntää malminetsintäluvat Reposelkä 4 ja Sadinvaara 1 (Pelkosenniemi)

Lokakuu 2022: Kallioperäkairausta Mukkavaaran malminetsintälupa-alueella Savukoskella

Marraskuu 2022: Kallioperäkairausta Mukkavaaran malminetsintälupa-alueella Savukoskella

Joulukuu 2022: Kallioperäkairausta Mukkavaaran malminetsintälupa-alueella Savukoskella ja Reposelän malminetsintälupa-alueella Pelkosenniemellä

Tammikuu 2023: Kallioperäkairausta Reposelän malminetsintälupa-alueella Pelkosenniemellä

.